Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

  1. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

Az XML séma mezőinek fogalommagyarázata, elnevezések táblázata

 

Számla tartalmi elemei Fogalommagyarázat XSD
elnevezés
A számlákról készült export állomány adatai szamlak
Előállítás dátuma Az export fájl előállításának dátuma export_datuma
Számlák darabszáma Az adatszolgáltatásba bekerült számlák
darabszáma
export_szla_db
Kezdő dátum Az adatszolgáltatás intervallumának kezdő dátuma kezdo_ido
Záró dátum Az adatszolgáltatás intervallumának záró
dátuma
zaro_ido
Kezdő számla száma Az adatszolgáltatásban szereplő számla intervallum első számlájának sorszáma kezdo_szla_szam
Záró számla száma Az adatszolgáltatásban szereplő számla intervallum utolsó számlájának sorszáma zaro_szla_szam
Számla Egy számla lehetséges adatai szamla
Fejléc fejlec
Számla sorszáma A számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja szlasorszam
Számla típusa Számla lehetséges típusai:
X ELP?>3
X 79KEL7Dűsített adattartalmú számla
X ?S6AERFS ELP?>3
X QDHQ@KF7>7@RFő számla
X 9Kűjtőszámla
X számlával egy tekintet alá eső okirat
szlatipus
Számla kelte A számla kibocsátásának kelte szladatum
Teljesítés dátuma X 3 F7><7ERFQE ;6őpontja, vagy
X 7>őleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapítás időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől
teljdatum
Számlakibocsátó adatai szamlakibocsato
Adószám Számlakibocsátó adószáma adoszam
Közösségi adószám A számlakibocsátó közösségi adószáma kozadoszam
Kisadózó A számlakibocsátó kisadózói státuszának jelölése kisadozo
Név Számlakibocsátó megnevezése nev
Cím A számlakibocsátó cím adatainak
csoportja
cim
Irányítószám iranyitoszam
Település telepules
Kerület kerulet
Közterület neve kozterulet_neve
Közterület jellege kozterulet_jellege

 

Házszám hazszam
Épület epulet
Lépcsőház lepcsohaz
Szint szint
Ajtó ajto
Egyéni vállalkozó megjelölés Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén az “egyéni vállalkozó” megjelölést, vagy annak e.v. rövidítését fel kell tüntetni egyeni_vallalkozo
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát fel kell tüntetni ev_nyilv_tart_szam
Egyéni vállalkozó neve
(aláírása)
Egyéni vállalkozó számlakibocsátó esetén az egyéi vállalkozó nevét (aláírását) fel kell tüntetni ev_neve
Számlabefogadó adatai vevo
Számlabefogadó adószáma A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma adoszam
Közösségi adószám A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének közösségi adószáma kozadoszam
Számlabefogadó neve A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve nev
Számlabefogadó címe A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének címe cim
Irányítószám iranyitoszam
Település telepules
Kerület kerulet
Közterület neve kozterulet_neve
Közterület jellege kozterulet_jellege
Házszám hazszam
Épület epulet
Lépcsőház lepcsohaz
Szint szint
Ajtó ajto
Képviselő kepviselo
Képviselő adószáma Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő adószáma adoszam
Képviselő neve Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve (a számla kiállítója) nev
Képviselő címe Pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő címe cim
Irányítószám iranyitoszam
Település telepules
Kerület kerulet
Közterület neve kozterulet_neve
Közterület jellege kozterulet_jellege
Házszám hazszam
Épület epulet
Lépcsőház lepcsohaz
Szint szint
Ajtó ajto
Termék/szolgáltatás tételek adatai termek_szolgaltatas_tetelek
Megnevezés Az értékesített termék/szolgáltatás megnevezése termeknev
Gyűjtőszámla csoport A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító eleme, általában dátum, vagy annak valamely része gyujto_szla_csoport
Előleg Amennyiben a termékre/szolgáltatásra adott előleg szerepel a számlán, annak jelölése eloleg
Besorolási szám A termék/szolgáltatás jelölésére alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám besorszam
Termék/szolgáltatás mennyisége Az értékesített termék/nyújtott szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető menny
Termék/szolgáltatás mennyiségi mértékegysége A termék/szolgáltatás – feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető
– mennyiségi mértékegysége
mertekegys
Közvetített szolgáltatás Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés tényének ki kell derülnie kozv_szolgaltatas
Termék/szolgáltatás nettó ára Az adó alapja nettoar
Termék/szolgáltatás nettó egységára Értékesített termék adó nélküli egységára, vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető nettoegysar
Az értékesített dohánygyártmány adójegyén szereplő kiskereskedelmi eladási ár Általánosforgalmiadó-alanynak az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében, ezen termékértékesítésről kibocsátott számlában – a nem jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység keretében végzett termékértékesítés kivételével – a termék megnevezése mellett tájékoztató adatként fel kell tüntetni az értékesített dohánygyártmány adójegyén szereplő kiskereskedelmi eladási árat is. dohany_ar
Adó kulcs Az alkalmazott adó mértéke adokulcs
Adó értéke Az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését a törvény kizárja (a számlán az áthárított adót forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek) adoertek
Százalékérték Az egyszerűsített adattartalmú számla esetén az alkalmazott adó mértékének megfelelő százalékértékek (21,26%,
4,76%, 15,25%).
szazalekertek
Termék/szolgáltatás bruttó ára Az ellenérték adót is tartalmazó összege bruttoar
Alkalmazott árengedmény Alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza arengedm
Az árverési vételárul szolgáló ellenérték Az árverési vételár, mint ellenérték vellenertek
Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, kötelező jellegű befizetések értéke vkozteher
A felmerült járulékos költségek, amelyeket a nyilvános árverés szervezője hárít át az árverési vevőnek Ilyennek minősülnek különösen a bizománnyal, egyéb közvetítéssel, csomagolással, fuvarozással és biztosítással összefüggő díjak és költségek vktg
Kisebbítendő tag A fenti három tétel együttes összege vkistag
Közlekedési eszköz információk Az új közlekedési eszköz számlatétel információinak csoportja kozl_eszk_inf
Szárazföldi közlekedési eszköz Szárazföldi közlekedési eszköz adatai foldikozl
Henger űrtartalom hengerur
Teljesítmény teljesitmeny
Első forgalomba helyezés időpontja forgba_datum
Megtett távolság futottkm
Légi közlekedési eszköz Légi közlekedési eszköz adatai legikozl
Teljes felszállási tömeg felsztomeg
Légi kereskedelem legiker
Első forgalomba helyezés időpontja forgba_datum
Repült órák száma repultora
Vízi közlekedési eszköz Vízi közlekedési eszköz adatai vizikozl
Hosszúság hajo_hossz
Tevékenység vizitev
Első forgalomba helyezés időpontja forgba_datum
Hajózott órák száma hajozott_ora
Az ásványolaj adóraktárból történő kitárolása esetén Az ásványolaj adóraktárból történő kitárolása esetén meghatározott esetben fel kell tüntetni a számlán a következő adatokat:
X 3 F7D?Q= FQ@K>797E :őmérséklete; X =;FPDA>F ?7@@K;EQ97 =TD@K7L7F; hőmérsékleten mért tényleges térfogatban, illetve vasúti, közúti és uszályszállítás esetén mért vagy számított tömege;
X 15 C7>E;GE-fok hőmérséklethez tartozó
sűrűsége;
X 15 C7>E;GE-fok hőmérséklethez tartozó térfogata;
X 3 F7D?Q= ?;@ősége, az érvényes MSZ-
re, műszaki leírásra vagy szerződésben rögzített specifikációra való hivatkozással;
asvanyolaj homerseklet tomeg tomeg_mert suruseg suruseg_mert terfogat terfogat_mert minoseg tanusitas
X 3L VL7?3@K39 QE 3 FVL7>őolaj külön jogszabályban előírt minőségi követelménynek való megfelelésének tanúsítása
Módosító számla modosito_szla
Eredeti számla sorszáma Hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát módosítja eredeti_sorszam
Gyűjtőszámla gyujto_szla
Gyűjtőszámla csoport jelölője A gyűjtőszámlába foglalás csoportosító eleme, általában dátum, vagy annak valamely része gyujtocsopo_ossz
Gyűjtő nettó összesen Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek nettó összege gyujtocsopo_nossz
Gyűjtő bruttó összesen Gyűjtőcsoportba tartozó számlatételek bruttó összege gyujtocsopo_bossz
Záradékok zaradekok
Pénzforgalmi elszámolás A “pénzforgalmi elszámolás” kifejezés feltüntetése a számlán, különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében penzforgelsz
Önszámlázás Az “önszámlázás” kifejezés feltüntetése a számlán, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki onszamla
Fordított adózás A “fordított adózás” kifejezés feltüntetése a számlán, ha adófizetésre a termék beszerzője, vagy a szolgáltatás igénybevevője kötelezett ford_ado
Adómentességi hivatkozás Adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás, vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól adoment_hiv
Különbözet szerinti szabályozás X ^=V>T@4TL7F szerinti szabályozás – utazási irodák”
X ^=V>T@4TL7F EL7D;@F; EL34P>KALPE – használt cikkek”
X ^=V>T@4TL7F EL7D;@F; EL34P>KALPE – műalkotások”
X ^=V>T@4TL7F EL7D;@F; EL34P>KALPE
gyűjteménydarabok és régiségek”
közül a megfelelő kifejezés feltüntetése a számlán
kulonb_szer_szab
Termékdíj-feltüntetési kötelezettség számlán történő
átvállalás esetén
“az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból …. Ft termékdíj átvállalásra került” szövegű záradékot kell feltüntetni az egyéb kőolajtermék termékdíj-kötelezettség számla alapján való átvállalása esetén a számlán termekdij_szlas_atvallalas
Termékdíj-feltüntetési kötelezettség szerződéssel történő
átvállalás esetén
“a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14. § (5) bekezdés …) pontja …) alpontja
alapján a vevőt terheli” szövegű záradékot kell feltüntetni a termékdíj-kötelezettség szerződés alapján történő átvállalása
esetén a számlán
termekdij_szerzes_atvallalas
Termékdíj szerződéses átvállalás bekezdés pontja A temékdíj-kötelezettség szerződéses átvállalásának törvényben meghatározott pontja bekezdes_pontja
Termékdíj szerződéses átvállalás bekezdés alpontja A termékdíj-kötelezettség szerződéses átvállalásának törvényben meghatározott alpontja bekezdes_alpontja
Termékdíj-feltüntetési kötelezettség a kötelezett és vevőinek visszaigénylésre jogosult vevő partnerei által igényelt esetben A visszaigénylésre jogosult vevő igénye alapján a kötelezettnek, illetve a kötelezett vevőinek a számlán záradékot kell feltüntetni, amely tartalmazza:
X 3 F7D?Q=6R<=TF7>7E F7D?Q= CE$, $,
kódját
X 3 F7D?Q=6R< ?QDFQ=QF QE TEEL79QF
X 3 F7D?Q=6R< ?798;L7FQsét (bevallását) igazoló dokumentumok adatai közül legalább
– a kötelezett által kibocsátott számla számát
– a kötelezett által kibocsátott számla keltét
– a kötelezett nevét
– a kötelezett címét
– a kötelezett adószámát
vissz_igeny
Visszaigénylés tételei vissz_igenytetel
CsK-kód csk
KT-kód kt
Termékdíj összeg termdij_osszeg
Kötelezett számla száma szla
Kötelezett számla kelte szla_kelte
Kötelezett neve kotelezett_neve
Kötelezett címe kotelezett_cime
Kötelezett adószáma kotelezett_adoszama
Termékdíj-feltüntetési kötelezettség csomagolószer első belföldi forgalomba hozatalakor A csomagolószer kötelezettje a számlán köteles feltüntetni a számla tételeire hivatkozva:
X 3?7@@K;47@ 3 5EA?39A>SEL7D termékdíj- kötelezettség az eladót terheli:
“a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból … Ft”
X 3?7@@K;47@ 3 5EA?39A>PE DQEL7=Q@F forgalomba hozott csomagolószer termékdíj-kötelezettség az eladót terheli:
“a csomagolás termékdíj-kötelezettség az
eladót terheli”, vagy
X amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli:
“a csomagolószer termékdíja a vevő eseti
nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”, vagy
“a csomagolószer termékdíja a vevő … számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”
csomszer_forg_hoz
Termékdíj Záradék szövegében szereplő összeg feltüntetése:
“a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból …. Ft”
termek_dij
Csomagolószer részeként forgalomba hozott Záradék szövegének feltüntetése
(igen/nem)
reszenkent_forg_hoz
Vevő nyilatkozat elemei vevo_nyilatkozat
Vevő nem fizet Záradék szövegének feltüntetése
(igen/nem)
vevo_nem_fizet
Iktatott időszak A záradék szövegében szereplő
iktatószám feltüntetése:
“a csomagolószer termékdíja a vevő …. számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”
iktatott_idoszak
Termékdíj-feltüntetési kötelezettség reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozatalakor A reklámhordozó papír első belföldi forgalomba hozójának a következő záradékot kell feltüntetni a számlán:
“a reklámhordozó papír termékdíj összege
a bruttó árból …. Ft”
reklam_papir
Energia értékesítése esetén Az energia értékesítést végző adóalany köteles a számlán elkülönítve feltüntetni az adó összegét energia_ado
Népegészségügyi termékadó kötelezettség Az adó alanya az adóköteles termék értékesítéséről kiállított számlán köteles feltüntetni, hogy a népegészségügyi termékadó kötelezettség őt terheli neta
AHK-szám feltüntetése A jövedéki termék közösségi adófelfüggesztési eljárásban adóraktárból történő kitároláshoz kapcsolódik az AHK- számot tartalmazó számla ahk
Csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredetének igazolása A jövedéki terméket belföldön terhelő
adót külön fel kell tüntetni a számlán
csomagk_jovedeki_ado
Adóraktár engedélyesének jövedéki termék értékesítése Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék értékesítéséről kiállított számlán köteles a jövedéki termék vámtarifaszámát feltüntetni jovedeki_vamtarifa
Adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő által megfizetett adó feltüntetése Adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jövedéki engedélyes kereskedő az általa megfizetett, vételárban felszámított adót a vevő kérésére köteles a számlán elkülönítve feltüntetni eng_import_ado
Gázolaj beszerzéséről szóló számla adatai csoport Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és a kilométeróra állását is fel kell tüntetni gazolaj_beszerz
Rendszám Jármű forgalmi rendszám rendszam
Kilométeróra állás Kilométeróra állása km_ora_allas
Jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék
értékesítése
A jövedéki engedélyes kereskedő
jövedéki termék értékesítésekor a számlán fel kell tüntetnie
X 3 <TH76Q=; F7D?Q= HP?F3D;83ELP?PF X 3 <TH76Q=; 7@976Q>K7 ELP?PF
X 3 H7Hő adóigazgatási azonosító számát
X 36AFF 7E7F47@ 3 H7Hő őstermelői igazolvány számát
jov_eng_ker
Jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék
értékesítése csoport
jov_eng_keresk_jov_ert
Jövedéki engedély száma Jövedéki engedélye száma eng_szam
Vevő adóigazgatási azonosító száma, vagy őstermelői
igazolvány száma
Vevő adóigazgatási azonosító száma, vagy őstermelői igazolvány száma vevo_szam
Jövedéki engedélyes kereskedő a raktárhelyisége, illetve tárolótartálya telephelyének nem jövedéki engedélyes kereskedelmi elárusítóhelyként történő használatakor A jövedéki engedélyes kereskedő – a vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki, amely tartalmazza a következő záradékot:
“Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas”
jov_eng_keresk_szla
Nem jövedéki engedélyes kereskedő meghatározott
kereskedelmi mennyiséget elérő mennyiségű jövedéki termék értékesítésekor
A nem jövedéki engedélyes kereskedő – a vevő kérésére – olyan számlát bocsát ki, amely tartalmazza a következő záradékot:
“Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas”
nem_jov_eng_keresk_szla
Importáló a jövedéki termék értékesítésekor Az importáló a számlán köteles feltüntetni a jövedéki termék vámtarifaszámát import_vamtarifa
Betétdíj alkalmazása esetén A betétdíj összegét a számlán a betétdíjas termék árától elkülönítve kell feltüntetni betet_dij
Rezsicsökkentés számlázása A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegét jól láthatóan, színes mezőben kiemelve kell feltüntetni a számlán rezsicsokkentes
Tranzitadóraktár-engedélyes a tranzitadóraktárból történő értékesítés esetén A beszállókártya számát a tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésről kiállított számlán köteles feltüntetni
Beszállókártya szám alatt az alábbi adatok együttes adatát kell érteni:
X 3 <PD3FELP?AF,
X 3 =76H7L?Q@KD7 <A9AEG>F @7HQF,
X 3 47ELP>>S=PDFKP@ EL7D7B>ő úti célt
beszallokartya jaratszam kedv_neve uticel
Nem kötelező elemek csoport nem_kotelezo
Fizetési határidő A számla teljesítésének határideje fiz_hatarido
Fizetés módja A számla fizetési teljesítésének módja fiz_mod
Számla pénzneme A számlán szereplő összegek pénzneme penznem
Számla megjelenési formája Számla megjelenési formája: e-számla / EDI számla / papír alapon továbbított számla / papír alapon előállított, de elektronikus formában továbbított számla szla_forma
Számlakibocsátó bankszámlaszáma A termék értékesítőjének/szolgáltatás nyújtójának bankszámlaszáma kibocsato_bankszla
Számlabefogadó bankszámlaszáma A termék beszerzőjének/szolgáltatás igénybevevőjének bankszámlaszáma befogado_bankszla
Összesítés osszesites
Összesítés ÁFA kulcsok szerint afarovat
Adóalap nettoar
Adókulcs adokulcs
Adó adoertek
Ellenérték bruttoar
Számla végösszege vegosszeg
Adóalap összesen nettoarossz
ÁFA összesen afaertekossz
Ellenérték összesen bruttoarossz
ÁFA tartalom afa_tartalom

 

  1. melléklet a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelethez

az XSD séma

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<xs:schema xmlns=”http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla” xmlns:xs=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema
targetNamespace=”http://schemas.nav.gov.hu/2013/szamla” elementFormDefault=”qualified” attributeFormDefault=”unqualified”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Elektronikus számlák adatai – Utolsó módosítás: 2014.01.29. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType name=” szamlak_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”export_datuma” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportálás
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”export_szla_db” type=”decimal_egesz_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportált számlák
darabszáma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kezdo_ido” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportálással érintett időszak kezdő
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”zaro_ido” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportálással érintett időszak záró
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kezdo_szla_szam” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportált számlák kezdő
sorszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”zaro_szla_szam” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az exportált számlák záró
sorszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
                    <xs:element name=”szamla” type=”szamla_tipus” maxOccurs=”unbounded”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az egyes számlák adatait
tartalmazza. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”szamla_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”fejlec” type=”fejlec_tipus”/>
<xs:element name=”szamlakibocsato” type=”szamlakibocsato_tipus”/>
<xs:element name=”vevo” type=”vevo_tipus”/>
<xs:element name=”kepviselo” type=”kepviselo_tipus” minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”termek_szolgaltatas_tetelek” type=”termek_szolgaltatas_tetelek_tipus” maxOccurs=”unbounded”/>
<xs:element name=”modosito_szla” type=”modosito_szla_tipus” minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”/>
<xs:element name=”gyujto_szla” type=”gyujto_szla_tipus” minOccurs=”0″ maxOccurs=”unbounded”/>
<xs:element name=”zaradekok” type=”zaradekok_tipus” minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”nem kotelezo” type=”nem kotelezo tipus”
minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”osszesites” type=”osszesites_tipus”/>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”fejlec_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”szlasorszam” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”szlatipus” type=”szlatipus_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla típusa: 1-számla/2- egyszerűsített adattartalmú számla/3-módosító számla/4-érvénytelenítő számla/5-gyűjtőszámla/6- számlával egy tekintet alá eső okirat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”szladatum” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla kibocsátásának
kelte. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”teljdatum” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
          <xs:documentation>A teljesítés, vagy előleg fizetése esetében a fizetendő adó megállapítás időpontja, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name=”szlatipus_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla típusát meghatározó kódszótár. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:integer”>
<xs:enumeration value=”1″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 – Számla</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”2″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 – Egyszerűsített adattartalmú
számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”3″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>3 – Módosító
számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”4″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>4 – Érvénytelenítő
számla</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”5″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>5 – Gyűjtő számla</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”6″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>6 – Számlával egy tekintet alá eső
okirat</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name=”szamlakibocsato_tipus”>
<xs:sequence>
                    <xs:element name=”adoszam” type=”adoszam_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását telj esítette.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kozadoszam” type=”adoszam_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Közösségi
adószám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kisadozo” type=”xs:boolean” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha kisadózó.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”nev” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számlakibocsátó
neve. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”cim” type=”cim tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számlakibocsátó
címe.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”egyeni_vallalkozo” type=”xs:boolean”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha egyéni
vállakozó.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”ev_nyilv_tart_szam” type=”string_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Egyéni vállalkozó számlakibocsátó nyilvántartási száma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”ev_neve” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Egyéni vállalkozó
neve. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
      </xs:complexType>
<xs:simpleType name=”adoszam_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adószám típus meghatározása. </xs:documentation>@
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”20″/>
<xs:minLength value=”8″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>String típus meghatározása. </xs:documentation>@
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”100″/>
<xs:minLength value=”1″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 2 tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:decimal”>
<xs:totalDigits value=”12″/>
<xs:fractionDigits value=”2″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”decimal_egesz_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Decimal típus meghatározása. 10 egész számjegy és 0 tizedes számjegy adható meg.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:decimal”>
<xs:totalDigits value=”10″/>
<xs:fractionDigits value=”0″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name=”cim_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”iranyitoszam” minOccurs=”1″>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”10″/>
<xs:minLength value=”4″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=”telepules” type=”string_tipus” minOccurs=”1″>
<xs:annotation>
          <xs:documentation>Település
megnevezése</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name-‘kerulet” type=”string_tipus” minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”kozterulet_neve” type=”string_tipus”
minOccurs=” 1 “/>
<xs:element name=”kozterulet_jellege” type=”string_tipus”
min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A közterület jellege (utca, körút
….)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”hazszam” type=”string_tipus” minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”epulet” type=”string_tipus” minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”lepcsohaz” type=”string_tipus” minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”szint” type=”string_tipus” minOccurs=”0″/>
<xs:element name=”ajto” type=”string_tipus” minOccurs=”0″/>       </xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”vevo_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”adoszam” type=”adoszam_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő adószáma.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kozadoszam” type=”adoszam_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Közösségi
adószám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”nev” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő neve.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”cim” type=”cim tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő címe.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”kepviselo_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”adoszam” type=”adoszam_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
          <xs:documentation>Képviselő
adószáma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”nev” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Képviselő neve.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”cim” type=”cim tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Képviselő címe.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”termek_szolgaltatas_tetelek_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”termeknev” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezése.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”gyujto_szla_csoport” type=”string_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gyűjtő számla
csoport. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”eloleg” type=”eloleg_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében
feltüntetendő.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”besorszam” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék/szolgáltatás jelölésére alkalmazott vámtarifaszám/SZJ szám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”menny” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az értékesített termék mennyisége.
A nyújtott szolgáltatás mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”mertekegys” type=”string_tipus”>
     <xs:annotation>
<xs:documentation>A termék vagy szolgáltatás, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető, mennyiségi mértékegysége.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kozv_szolgaltatas” type=”xs:boolean”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha közvetített a szolgáltatás. Közvetített szolgáltatás esetén a számlából a közvetítés tényének ki kell derülnie.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”nettoar” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az adó alapja.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”nettoegysar” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Értékesített termék adó nélküli egységára, a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”dohany_ar” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dohánygyártmány adójegyén szereplő kiskereskedelmi eladási ára.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”adokulcs” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az alkalmazott adó mértéke. Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell
kitölteni. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”adoertek” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az áthárított adó, kivéve, ha annak
feltüntetését a törvény kizárja.
Forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.
Egyszerűsített adattartalmú számla esetén nem kell
kitölteni. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”szazalekertek” type=”szazalekertek_tipus”
minOccurs=”0″>
     <xs:annotation>
<xs:documentation>Egyszerűsített adattartalmú számla esetén kötelező kitölteni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”bruttoar” type=”decimal_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bruttó ár. Egyszerűsített adattartalmú számla esetén kötelező, más számlák esetén csak akkor, ha van ilyen adat.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”arengedm” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vellenertek” type=”decimal tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti
számla tétel elemek.
Az árverési vételárul szolgáló
ellenérték. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vkozteher” type=”decimal tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti
számla tétel elemek.
Az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások és más kötelező jellegű befizetések.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vktg” type=”decimal_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
Az ÁFA törvény 231.§ (2) szerint a 169.§ i. pontja helyetti
számla tétel elemek.
A felmerült járulékos költségek, amit az árverés szervezője hárít át az árverési vevőnek együttes összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vkistag” type=”decimal_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak nyilvános árverés szervezője által kibocsátott számla esetén kell kitölteni.
Az ÁFA törvény 231. § (2) szerint a 169. § i. pontja helyetti
számla tétel elemek.
A fenti három tétel összege.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kozl eszk inf” type=”kozl eszk inf tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Közlekedési eszköz
információk.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”asvanyolaj” type=”asvanyolaj_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az ásványolaj adóraktárból történő kitárolása esetén meghatározott esetben fel kell tüntetni a számlán
8/2004. (III. 10.) PM rendelet 80. § (1) bekezdés b)-g) pontjaiban felsorolt adatokat.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name=”eloleg_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Előleg számla vagy végszámla esetében feltüntetendő.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:integer”>
<xs:enumeration value=” 1″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 – Előleg számla</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”2″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 – Végszámla</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name=”szazalekertek_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az egyszerűsített adattartalmú számla esetén választható százalék értékek.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:decimal”>
<xs:enumeration value=”21.26″/>
<xs:enumeration value=”4.76″/>
<xs:enumeration value=”15.25″/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
     <xs:complexType name=”kozl_eszk_inf_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”foldikozl” type=”foldikozl_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Szárazföldi közlekedési eszköz: hengerűrtartalma vagy teljesítmény és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a megtett távolság.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”legikozl” type=”legikozl_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Légiközlekedési eszköz: teljes felszállási tömege és légi kereskedelem és az első forgalomba helyezés időpontja vagy a repült órák.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vizikozl” type=”vizikozl tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vízi közlekedési eszköz: hosszúság és tevékenység és első forgalomba helyezés, vagy hajózott óra</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”foldikozl_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”hengerur” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hengerűrtartalom ccm-
ben. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”teljesitmeny” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Teljesítmény kW –
ban. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”forgba_datum” type=”xs:date” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Első forgalomba helyezés
dátuma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”futottkm” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Megtett távolság km-
ben. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
      </xs:complexType>
<xs:complexType name=”legikozl_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”felsztomeg” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Teljes felszállási
tömege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”legiker” type=”xs:boolean” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a jármű légi kereskedelmi
eszköz.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”forgba_datum” type=”xs:date” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Első forgalomba helyezés
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”repultora” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Repült órák száma.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”vizikozl tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”hajo_hossz” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hajó hossza. </xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vizitev” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vizi tevékenység
megnevezése.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”forgba_datum” type=”xs:date” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Első forgalomba helyezés
dátuma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”hajozott_ora” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Hajózott órák
száma.</xs:documentation>
               </xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”asvanyolaj_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”homerseklet” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék tényleges hőmérséklete
Celsius fokban.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”tomeg” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kitárolt mennyisége környezeti
hőmérsékleten mért tényleges térfogatban,
illetve vasúti, közúti és uszályszállítás esetén mért vagy
számított tömege.
Ha megad tömeget, akkor a mértékegységet is meg kell
adni. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”tomeg_mert” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tömeg
mértékegysége.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”suruseg” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó
sűrűsége.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”suruseg_mert” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sűrűség mértékegysége.
Ha megad sűrűséget, akkor a mértékegységet is meg kell
adni. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”terfogat” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>15 Celsius-fok hőmérséklethez tartozó
térfogata. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”terfogat_mert” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Térfogat mértékegysége.
Ha megad térfogatot, akkor a mértékegységet is meg kell
adni. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”minoseg” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék minősége, az érvényes MSZ-
re, műszaki leírásra vagy
szerződésben rögzített specifikációra való
hivatkozással. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”tanusitas” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Az üzemanyag és a tüzelőolaj külön jogszabályban előírt minőségi követelménynek való megfelelésének tanúsítása. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”modosito_szla_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”eredeti_sorszam” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Eredeti számla
sorszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”gyujto_szla_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”gyujtocsopo_ossz” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adóalapok alkalmazott adó mértéke és adómentességi hivatkozás szerinti csoportosításban összesítve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”gyujtocsopo_nossz” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Nettó összeg
összesítve. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”gyujtocsopo_bossz” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bruttó összeg
összesítve. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
      </xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”zaradekok_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”penzforgelsz” type=”xs:boolean” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha pénzforgalmi elszámolás. Különös szabályok szerinti (ÁFA tv. XIII/A. fejezete) adózás alkalmazása esetében. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”onszamla” type=”xs:boolean” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha önszámlázás.
Ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”ford_ado” type=”xs:boolean” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha fordított adózás.
Ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”adoment hiv” type=”xs:boolean” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kulonb_szer_szab” type=”kulonb_szer_szab_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák, használt cikkek, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek közül a megfelelő kifejezés feltüntetése.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”termekdij_szlas_atvallalas” type=”decimal_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>”az egyéb kőolajtermék vevője nem termékdíj-kötelezett, a bruttó árból Ft termékdíj átvállalásra került”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”termekdij_szerzes_atvallalas” type=”termekdij_szerzes_atvallalas_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>”a termékdíj kötelezettség a Ktdt. 14.§ (5) bekezdés…………………………… ) pontja…….. )alpontja alapján a vevőt terheli”.</xs:documentation>
               </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vissz_igeny” type=”vissz_igeny_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Feltüntetendő adatok köre:termékdíjköteles termék CsK, KT kódja, termékdíj mértéke, összege,
termékdíj megfizetését (bevallását) igazoló dokumentumok adataiból legalább a következő adatokat:
kötelezett által kiállított számla számla
számla kelte
kötelezett neve
kötelezett címe
kötelezett adószáma.
</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”csomszer_forg_hoz” type=”csomszer_forg_hoz_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő: “a csomagolószer termékdíj összege bruttó árból Ft”
Amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomszer.termékdíj. Köt. Az eladót terheli, akkor: “a csomagolás termékdíj-kötelezettség az eladót terheli”
Amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli, akkor: “a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre” vagy
“a csomagolószer termékdíja a vevő…számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”reklam_papir” type=”decimal_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>”a reklámhordozó papír termékdíj összege a bruttó árból Ft”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”energia_ado” type=”decimal_tipus” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Energia adó összege
elkülönítetten. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”neta” type=”xs:boolean” min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a Neta tv-ben meghatározott adókötelezettség az adó alanyát terheli.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
                    <xs:element name=”ahk” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>AHK-szám. </xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”csomagk_jovedeki_ado” type=”decimal_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A jövedéki terméket belföldön terhelő adót fel kell tüntetni (összes adó).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”jovedeki_vamtarifa” type=”xs:boolean”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha jövedéki vámtarifa fizetésére
kötelezett. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”eng_import_ado” type=”decimal_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adóraktár engedélyese/importáló/bejegyzett kereskedő/jöv. engedélyes kereskedő az általa megfizetett, vételárban felszámított adót elkülönítve kell, hogy feltüntesse a vevő kérésére.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”gazolaj_beszerz” type=”gazolaj_beszerz_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Gázolaj beszerzéséről szóló számlán a kereskedelmi jármű forgalmi rendszámát és a kilóméteróra állását is fel kell tüntetni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”jov eng ker” type=”xs:boolean” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Ha true, akkor meg kell adni a jövedéki termék vámtarifaszámát, a jövedéki engedélye számát,
a vevő adóigazgatási azonosító számát, és adott esetben a vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”jov_eng_keresk_jov_ert” type=”jov_eng_keresk_jov_ert_tipus” minOccurs=” 0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki termék értékesítésekor a számlán fel kell tüntetnie
a jövedéki engedélye számát, a vevő adóigazgatási azonosító számát, és adott esetben a vevő őstermelői igazolvány számát.</xs:documentation>
               </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”jov_eng_keresk_szla” type=”xs:boolean”
min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>”True, ha továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”nem_jov_eng_keresk_szla” type=”xs:boolean”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>”True, ha továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”import_vamtarifa” type=”xs:boolean”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha importáló a számlán köteles feltüntetni a jövedéki termék vámtarifaszámát.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”betet_dij” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Betétdíj összege
elkülönítve.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”rezsicsokkentes” type=”decimal_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A rezsicsökkentés eredményeként jelentkező megtakarítás összegét fel kell tűntetni jól láthatóan, színes mezőben.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”beszallokartya” type=”beszallokartya_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A beszállókártya számát a tranzitadóraktár-engedélyes az értékesítésről kiállított
számlán köteles feltüntetni. Beszállókártyának minősül minden olyan okmány, amely tartalmazza a járatszámot,
a kedvezményre jogosult nevét és a beszállókártyán szereplő
úti célt.
Beszállókártya szám alatt ezen adatok együttes adatát kell
érteni.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
      </xs:complexType>
<xs:simpleType name=”kulonb_szer_szab_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A különbözet szerinti szabályozást meghatározó kódszótár. </xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:restriction base=”xs:integer”>
<xs:enumeration value=”1″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>1 – Utazási irodák</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”2″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>2 – Használt
cikkek</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”3″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>3 – Műalkotások</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value=”4″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>4 – Gyűjteménydarabok és
régiségek</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:complexType name=”termekdij_szerzes_atvallalas_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”bekezdes_pontja” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A bekezdés pontja.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”bekezdes_alpontja” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A bekezdés
alpontja. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”vissz_igeny_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”vissz_igenytetel” type=”vissz_igenytetel_tipus” maxOccurs=”unbounded”>
<xs:annotation>
          <xs:documentation>Visszaigénylés alapjául megnevezett
számla tételei.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”szla” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett által kiállított számla
számla. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”szla_kelte” type=”xs:date”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számla kelte. </xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kotelezett_neve” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett neve.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kotelezett_cime” type=”cim_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett címe.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kotelezett_adoszama” type=”adoszam_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kötelezett
adószáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”vissz_igenytetel_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”csk” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>CSK kód.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kt” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>KT kód.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”termdij_osszeg” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Termékdíj mértéke,
összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
      </xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”csomszer_forg_hoz_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”termek_dij” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Amennyiben a csomagolószer termékdíj-köt. az eladót terheli, akkor feltüntetendő:
“a csomagolószer termékdíj összege bruttó
árból Ft”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”reszenkent_forg_hoz” type=”xs:boolean”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, amennyiben a csomagolás részeként forgalomba hozott csomszer.termékdíj. köt. az eladót terheli.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vevo_nyilatkozat” type=”vevo_nyilatkozat_tipus”
min0ccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Amennyiben az eladót a vevő nyilatkozata alapján termékdíj megfizetése nem terheli, akkor:
“a csomagolószer termékdíja a veveő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre” vagy
“a csomagolószer termékdíja a vevő…számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”vevo_nyilatkozat_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”vevo_nem_fizet” type=”xs:boolean”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>True, ha a csomagolószer termékdíja a vevő eseti nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”iktatott_idoszak” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>”a csomagolószer termékdíja a vevő…számon iktatott időszakra vonatkozó nyilatkozata alapján nem kerül megfizetésre”.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”gazolaj_beszerz_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”rendszam”>
     <xs:annotation>
<xs:documentation>Jármű forgalmi
rendszáma.</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base=”xs:string”>
<xs:maxLength value=”20″/>                <xs:minLength value=” 1 “/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name=”km_ora_allas” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kilóméteróra
állása.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”jov_eng_keresk_jov_ert_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”eng_szam” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Jövedéki engedély
száma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vevo_szam” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Vevő őstermelői igazolvány
száma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”beszallokartya_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”jaratszam” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Járatszám.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kedv_neve” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Kedvezményre jogosult
neve. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”uticel” type=”string_tipus”>
<xs:annotation>
          <xs:documentation>Beszállókártyán szereplő
uticél.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”nem_kotelezo_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”fiz_hatarido” type=”xs:date” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla teljesítésének
határideje.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”fiz_mod” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számla fizetési teljesítésének
módja. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”penznem” type=”string tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlán szereplő összegek
pénzneme.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”szla_forma” type=”string_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Számla megjelenési formája: e-számla / EDI számla / papír alapon továbbított számla /
papír alapon előállított, de elektronikus formában továbbított
számla. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”kibocsato_bankszla” type=”string_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának bankszámlaszáma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”befogado_bankszla” type=”string_tipus”
minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének bankszámlaszáma. </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”osszesites_tipus”>
          <xs:sequence>
<xs:element name=”afarovat” type=”afarovat_tipus” minOccurs=”0″maxOccurs=”unbounded”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak “számla” típusú számla esetében kell kitölteni.
Áfarovat, adókulcsok szerinti
összegzés.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”vegosszeg” type=”vegosszeg_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában szereplő tételek adóalapjainak összege (mindösszesen, végösszeg).</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”afarovat_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”nettoar” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz tartozó számlatételek nettó árának összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”adokulcs” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Adókulcs.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”adoertek” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz tartozó számlatételek adóösszege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”bruttoar” type=”decimal_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A számlában azonos adókulcshoz tartozó számlatételek bruttó árának összege.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name=”vegosszeg_tipus”>
<xs:sequence>
<xs:element name=”nettoarossz” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak “számla” típusú számla esetében
kell kitölteni.
Nettó ár összesen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”afaertekossz” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak “számla” típusú számla esetében
kell kitölteni.
Áfa érték összesen.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”bruttoarossz” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Bruttó ár összesen.</xs:documentation>@
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name=”afa_tartalom” type=”decimal_tipus” minOccurs=”0″>
<xs:annotation>
<xs:documentation>Csak egyszerűsített adattartalmú számla esetén kell kitölteni. Amennyiben nem számlatételenként tünteti fel
a százalékértéket, akkor itt kell megadni (max. 2
tizedesjegy). </xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:comence>
</xs:complexType>
<xs:element name=”szamlak” type=”szamlak_tipus”>
<xs:annotation>
<xs:documentation>A NAV elektronikus számla fogadás gyökéreleme.</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:schema>